Disclaimer

Op deze site van Westerzon v.o.f. zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. De naam Westerzon is een geregistreerd handelsmerk. De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Westerzon v.o.f. heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze site en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Prijzen kunnen variëren. Prijswijzigingen zijn voorbehouden. Aan de getoonde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Westerzon v.o.f. kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Westerzon v.o.f. en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor getoonde informatie. Westerzon v.o.f. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Westerzon v.o.f. worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Westerzon v.o.f.. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico. Gebruiker van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de gebruiker zelf worden gebruikt. Gebruiker mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Gebruiker is verplicht aanwijzingen van Westerzon v.o.f. omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid. Westerzon v.o.f., respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle merk en auteursrechten (ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden) met betrekking tot de op de Westerzon site gepresenteerde informatie (waaronder teksten, logo’s, code en lay-out). De rechten van het grafisch materiaal en de HTML code blijven ten alle tijden eigendom van Westerzon v.o.f.. U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de Westerzon site. Nederlands recht is van toepassing.

© Copyright Westerzon v.o.f.