Vergunning informatie

Per 1 oktober 2010 is de wetgeving omtrent bouwvergunningen veranderd. Dit maakt het plaatsen van een overkapping eenvoudiger. De meeste overkappingen zijn vergunningsvrij of licht-bouwvergunningsplichtig. Voor het plaatsen van een overkapping achter of naast de woning is er zelden een vergunning nodig. Voor het bouwen van een overkapping voor de woning volstaat meestal een lichte bouwvergunning.

Voor het bouwen van overkappingen is in Nederland de wetgeving landelijk hetzelfde. Van het type bouwwerk en van de locatie van het bouwwerk op uw perceel hangt het af of een vergunning nodig is. Voor meer informatie omtrent vergunningen voor overkappingen kunt u op de website www.omgevingsloket.nl kijken, en een online check uitvoeren of u een vergunning nodig heeft. Mocht u hier niet uitkomen, dan kunnen wij de vragen doorlopen. 

Als u een omgevingsvergunning nodig heeft, dan kunnen wij de bouwtekeningen en aanvraagformulieren verzorgen.

Wat heb je nodig bij een vergunning aanvraag

Bouwtekeningen
Bij het aanvragen van een vergunning dient u de bouwtekeningen van de gevelaanzichten van uw woning aan te leveren. Het liefst alle gevelaanzichten, maar in ieder geval de gevels waarbij of waartegen de overkapping geplaatst moet gaan worden. Dit mogen kopieën op A4 formaat zijn, mits de schaal van de bouwtekeningen hetzelfde blijft (kopieermachines en faxen kunnen de schaal beïnvloeden). Heeft u geen tekening van het object dan kunt u vaak terecht bij het archief van de gemeente.

Kadasterkaart
U dient een kadasterkaart met de omliggende percelen aan te leveren. Hierop staat de kadastrale gemeente, sectie en nummer. Deze kaart is op te vragen bij uw gemeente. 
Als wij deze gegevens hebben ontvangen kunnen wij de aanvraag zo compleet mogelijk voor u uitwerken en het onderstaande aan u doen toekomen:

  1. aanvraagformulier bouwvergunning
  2. kadasterkaart met ingetekende overkapping
  3. foto van de bestaande situatie
  4. kopie uittreksel van de Kamer van Koophandel van ons bedrijf
  5. 3D-tekening
  6. doorsnede tekening
  7. bestaande- en nieuwe situatie tekening

Nadat u de aanvraagformulieren als opdrachtgever ondertekend heeft kunt u het gehele pakket indienen bij de afdeling bouw en wonen van de betreffende gemeente (bij voorkeur afgeven). Aan het verzorgen van deze benodigdheden zijn kosten verbonden echter alleen bij: afwijzing door uw gemeente, geen plaatsing en het niet indienen van de door ons geleverde gegevens. Wanneer de overkapping na goedkeuring door de gemeente in productie wordt genomen vervallen deze kosten (gemeente leges zijn altijd voor rekening van de opdrachtgever).